Al sinds 2016 staat de Omgevingswet op de agenda en in 2021 zal de wet van start gaan. Ondanks de lange aanloop wordt het nu tijd voor het bedrijfsleven om voorbereidingen te treffen voor deze nieuwe wetgeving.

In de Omgevingswet ligt de nadruk op decentraliteit voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Regels op bijvoorbeeld het gebied van geur, geluid en trillingen worden vanaf 2021 in principe door de gemeenten en waterschappen geregeld. De gemeenteraad geeft een bindend advies wanneer de Omgevingswet geraadpleegd moet worden en geeft (niet bindend) aan bij welke vergunningsaanvragen participatie door derden verplicht is. Wanneer zij deze participatie verplicht achten omdat er meerdere belangen meespelen zal een aanvraag via een uitgebreide procedure plaatsvinden. Hierbij moet de conceptversie van de aanvraag gepubliceerd worden en is het mogelijk hierop te reageren. Er kan ook besloten worden de vergunningsprocedure te verlengen wanneer er meerdere reacties verwacht worden of wanneer de aanvraag ernstige gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving.

Grondbeginselen van de Omgevingswet zijn zorgplicht (eigen verantwoordelijkheid van ondernemers), preventief handelen om nadelige gevolgen te voorkomen, milieuaantasting bij de bron bestrijden en het beginsel dat de veroorzaker betaalt.

Naast het milieu betreft de Omgevingswet ook de gebouwde omgeving. Hierbij spelen verschillende besluiten een rol. Specifiek voor de overheid zijn er het omgevingsbesluit waarin de procedures en het bevoegd gezag staan en het besluit kwaliteit leefomgeving (BkI). Hierin staan de regels voor onder andere omgevingsplannen en verordeningen.

Het besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) richten zich meer op bedrijven. Beide bevatten de algemene regels waar bedrijven (en burgers) zich aan moeten houden wanneer zij activiteiten in de fysieke leefomgeving uitvoeren.

De Omgevingswet beïnvloed zowel de interne- als externe veiligheid van risicovolle activiteiten. Extra veiligheidseisen kunnen van toepassing zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt meer informatie aan op haar website www.omgevingswetportaal.nl

Wilt u in de komende tijd uw omgevingsvergunning aan laten passen? Het is verstandig om dat niet uit te stellen aangezien uw vergunning in de toekomst leges gaat kosten. Neem voor een adviseur aanvragen omgevingsvergunning contact met ons op.

Bronnen: Chemie Magazine & Magazine ‘Gevaarlijke Lading’