• Milieuadviseurs die u graag ondersteunen bij uw aanvraag.

  Milieuadviseurs die u graag ondersteunen bij uw aanvraag.

 • Tevreden klanten dankzij deskundige ondersteuning.

  Tevreden klanten dankzij deskundige ondersteuning.

Milieuadviseurs die u graag van dienst zijn bij het aanvragen van de Wabo omgevingsvergunning.

SafetyNet Consultants zijn specialist op het gebied van Wabo omgevingsvergunningen (milieu). Door een vergunningscheck komt u snel te weten komen of u voor uw werkzaamheden of plannen een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Jaarlijks worden vele vergunningen aangevraagd samen met of volledig in opdracht van opdrachtgevers. Wij hebben veel ervaring met het aanvragen vergunningen voor zowel bedrijven die vallen onder het bevoegd gezag van de gemeente als onder de provincie. Wij weten dan ook als geen ander welke eisen (zouden moeten) gelden voor een aanvraag. Wilt u SafetyNet Consultants inschakelen voor uw vergunningsaanvraag, neem dan contact met ons op.


Bedrijven
Bedrijven

Voor ondersteuningen van bedrijven bij het aanvragen van hun Wabo omgevingsvergunning.

Instellingen
Instellingen

Voor ondersteuningen van instellingen bij het aanvragen van hun Wabo omgevingsvergunning.

Agrarisch
Agrarisch

Voor ondersteuningen van agrarische bedrijven bij het aanvragen van hun Wabo omgevingsvergunning.

Omgevingsvergunning en de omgevingswet

Al sinds 2016 staat de Omgevingswet op de agenda en in 2021 zal de wet van start gaan. Ondanks de lange aanloop wordt het nu tijd voor het bedrijfsleven om voorbereidingen te treffen voor deze nieuwe wetgeving.

In de Omgevingswet ligt de nadruk op decentraliteit voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Regels op bijvoorbeeld het gebied van geur, geluid en trillingen worden vanaf 2021 in principe door de gemeenten en waterschappen geregeld. De gemeenteraad geeft een bindend advies wanneer de Omgevingswet geraadpleegd moet worden en geeft (niet bindend) aan bij welke vergunningsaanvragen participatie door derden verplicht is. Wanneer zij deze participatie verplicht achten omdat er meerdere belangen meespelen zal een aanvraag via een uitgebreide procedure plaatsvinden. Hierbij moet de conceptversie van de aanvraag gepubliceerd worden en is het mogelijk hierop te reageren. Er kan ook besloten worden de vergunningsprocedure te verlengen wanneer er meerdere reacties verwacht worden of wanneer de aanvraag ernstige gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving.

Grondbeginselen van de Omgevingswet zijn zorgplicht (eigen verantwoordelijkheid van ondernemers), preventief handelen om nadelige gevolgen te voorkomen, milieuaantasting bij de bron bestrijden en het beginsel dat de veroorzaker betaalt.

Naast het milieu betreft de Omgevingswet ook de gebouwde omgeving. Hierbij spelen verschillende besluiten een rol. Specifiek voor de overheid zijn er het omgevingsbesluit waarin de procedures en het bevoegd gezag staan en het besluit kwaliteit leefomgeving (BkI). Hierin staan de regels voor onder andere omgevingsplannen en verordeningen.

Het besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) richten zich meer op bedrijven. Beide bevatten de algemene regels waar bedrijven (en burgers) zich aan moeten houden wanneer zij activiteiten in de fysieke leefomgeving uitvoeren.

De Omgevingswet beïnvloed zowel de interne- als externe veiligheid van risicovolle activiteiten. Extra veiligheidseisen kunnen van toepassing zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt meer informatie aan op haar website www.omgevingswetportaal.nl

Wilt u in de komende tijd uw omgevingsvergunning aan laten passen? Het is verstandig om dat niet uit te stellen aangezien uw vergunning in de toekomst leges gaat kosten. Neem voor een adviseur aanvragen omgevingsvergunning contact met ons op.

Bronnen: Chemie Magazine & Magazine ‘Gevaarlijke Lading’

Wetgeving rondom het aanvragen van een omgevingsvergunning

omgevingsvergunning aanvragen

Het bouwbesluit is een AMvB welke een nadere uitwerking is van artikel 2 van de Woningwet. Het Bouwbesluit (2012) geeft dus technische voorschriften over het bouwen en de staat van bestaande bouw. Aan de hand van stuurartikelen en tabellen kan worden bepaald waaraan een bouwwerk moet voldoen. In het Bouwbesluit wordt gesproken over gebruiksfuncties van delen van een gebouw (woonfunctie, bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, industriefunctie etc).

De WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) maakt het mogelijk om voor de oprichting van een bedrijf alles in één keer een vergunningsprocedure te doorlopen. Oftewel  één procedure, met één indieningsvereisten, één rechtsbeschermingsprocedure en handhaving door één instantie.

De manier van indienen en afhandelen van en aanvraag van een ‘omgevingsvergunning’ wordt geregeld in hoofdstuk 3 van de WABO en het op dat hoofdstuk gebaseerde Besluit omgevingsrecht (Bor) en de regeling omgevingsrecht (Mor).

Het Bor is gebaseerd op  een aantal artikelen van de Wabo, zoals artikel 1.1 3e lid van de Wet milieu beheer en artikel 40 2e lid van de Mijnbouwwet. Het Bor kent acht hoofdstukken en drie bijlagen:

 1. Definities
 2. Vergunningsplicht
 3. Bevoegd gezag
 4. Het doen van de aanvraag
 5. De inhoud van de vergunning
 6. Advies over die inhoud en andere bestuurlijke verplichtingen
 7. Organisatie van toezicht en handhaving
 8. Slotbepalingen

Hoofdstuk 4 van de Bor gaat dus over hoe de aanvraag van een omgevingsvergunning ingediend moet worden en hoofdstuk 5 geeft bevoegd gezag regels over de inhoud van een omgevingsvergunning

De MOR (Ministeriële regeling omgevingsrecht) regelt de indieningsvereisten en de kwaliteitscriteria milieuhandhaving. In de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Mor is aangegeven welke gegevens en bescheiden moeten worden ingediend bij een aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u ook een omgevingsvergunning aanvragen? Wij zijn uw adviseur.

Invoering van Omgevingswet uitgesteld

In een interview met Binnenlands Bestuur kondigde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De Minister gaf in het interview aan dat de invoering van de wet definitief wordt uitgesteld wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen. Ze deed daarbij geen uitspraak over de duur van het uitstel. Ook gaf ze aan dat het uitstel vooralsnog geen gevolgen heeft voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

Lokale overheden zeggen begrip te hebben voor het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet gaat samen met alle betrokken partijen, onverminderd door met de implementatie. De transitie is in volle gang, met het leren werken mét en volgens de wet. En met de ontwikkeling van het nieuwe digitale loket en alles wat daarbij hoort. Overigens zijn ook de marktpartijen erg blij dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet langer op zich laat wachten.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning? Als adviseur zijn wij u graag van dienst bij het aanvragen van uw nieuwe of te wijzigen Omgevingsvergunning.

Wat kost een omgevingsvergunning en wanneer kunt u beginnen?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning moet u zeer waarschijnlijk leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn afhankelijk van de activiteiten en zijn vastgelegd in de Legesverordening van  uw gemeente.

U mag pas gebruik maken van de omgevingsvergunning als deze in werking is getreden en dat aan u is bevestigd. Meestal is dit de dag nadat de omgevingsvergunning is verleend. Bij zaken die niet meer ongedaan gemaakt kunnen worden, zoals bijvoorbeeld slopen, kappen en werkzaamheden aan gemeentelijke monumenten, treedt de omgevingsvergunning niet direct na verlening in werking, maar pas zes weken en een dag na het afgeven van het besluit. Dit indien er geen voorlopige voorziening is ingediend.

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen en wanneer niet

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de Nederlandse overheid ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning en de categorie vergunningsvrije bouwwerken uitgebreid. De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft daarmee maar één procedure te doorlopen.

Dat kan een reguliere procedure zijn, of een uitgebreide procedure. Voor de meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, geldt er een uitgebreide procedure. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor milieu, zoals de opslag van grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen, een wijziging van een bestemmingsplan of de verbouwing van een rijksmonument.

Internetconsultaties over Omgevingswet

Door de overheid zijn verschillende internetconsultaties uitgezet rondom de Omgevingswet, de nieuwe wetgeving voor het omgevingsrecht. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De internetconsultaties betreffen deze vier besluiten. De consultaties vinden plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpbesluiten. Betrokkenen kunnen tot en met 16 september reageren.

De consultaties vindt u hier.    De ontwerpbesluiten vindt u hier.

Voor advies of het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u hier de ondersteuning.

Schultz verwelkomt Dijksma op Infrastructuur en Milieu

Minister Melanie Schultz van Haegen heeft recent de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma van harte welkom geheten op het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De staatssecretaris is woensdag 4 november aan de slag gegaan.

Staatssecretaris Dijksma heeft aangegeven de taakverdeling ongewijzigd te willen laten. Hierover was recent nogal te doen na het vertrek van Wilma Mansveld. Sharon Dijkstra zal binnen Infrastructuur en Milieu verantwoordelijk worden voor openbaar vervoer, spoor, milieu en luchtvaart. Minister Schultz blijft verantwoordelijk voor wegen, maritieme zaken, nucleaire veiligheid, water en ruimtelijke ordening. Staatssecretaris Dijksma schuift direct aan bij de bestuurlijke overleggen over het Meerjarenprogramma  Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) in de regio’s Brabant/Limburg en Oost-Nederland.

 

Gaan uw bestaande rechten verloren bij verlening van een omgevingsvergunning?

Het roept nog wel eens vragen op. Als ik een nieuwe vergunning krijg, behoud ik dan nog wel mijn rechten? Kan het bevoegde gezag bij wijziging van de omgevingsvergunning milieu, de bestaande rechten inperken?

We gaan het niet mooier maken dan het is: Ja, tot op zekere hoogte kan dit (artikel 2.6, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Maar er is ook goed nieuws. In dit artikel staat dat het bevoegde gezag bij het verlenen van een revisievergunning de bestaande rechten niet al te zeer mag inperken. Eerder stond deze bepaling in de Wet milieubebeer (Wm): in het voormalige artikel 8.4 lid 3 Wm. Uit de jurisprudentie bij de Wm blijkt dat het aantasten van doorbreken van de bestaande rechten mag, wanneer de inrichting ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt. Anders dan onder Wm, is bij de Wabo expliciet bepaald dat ook het ingrijpen in bestaande rechten bij een revisievergunning in beginsel een recht geeft op schadevergoeding. Bij schadevergoeding gaat het om schade of kosten die redelijkerwijs niet (of niet helemaal) voor rekening van de betrokkene mogen komen. Vanwege het beginsel ‘de vervuiler betaalt’, moeten bedrijven in het algemeen zelf de kosten dragen van maatregelen in de vergunning. Ook is er geen schadevergoeding bij schade die aan de vergunninghouder zelf is te wijten, zoals het niet gebruiken van een vergunning. Verder kan het bij fasering van de vergunning of bij deelvergunningen voorkomen, dat de aanvrager de ene vergunning wel krijgt en een andere niet. Ook dan ontstaat geen recht op schadevergoeding. Maar soms leidt toepassing van het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ tot ongewenste gevolgen en is schadevergoeding wél op zijn plaats. Deze situaties zijn uitgewerkt in een Circulaire schadevergoedingen. (bron infomil)

Ook ondersteuning nodig van een adviseur WABO omgevingsvergunning?

Wat als een WABO omgevingsvergunning over gaat naar een nieuwe eigenaar.

Stel uw bedrijf heeft een WABO omgevingsvergunning en uw bedrijf gaat over in andere handen. Wat gebeurt er dan met de vergunning?

Kortweg gaat op grond van artikel 2.25, eerste lid van de Wabo, de omgevingsvergunning automatisch mee over. De omgevingsvergunning is namelijk inrichtinggebonden en niet aan een bedrijf of bedrijfsnaam gebonden. De vergunninghouder moet echter wel ten minste een maand voor de overgang een melding doen bij het bevoegd gezag (artikel 2.25, tweede lid, Wabo). Ook is er een redelijke kans dat de omgevingsvergunning moet worden aangepast. De activiteiten of de bedrijfsvoering kunnen onder het nieuwe bedrijf wel anders verlopen.

Wanneer het nieuwe bedrijf dezelfde soort activiteiten als het oude bedrijf gaat voorzetten dan kan de oude omgevingsvergunning gebruikt worden door het nieuwe bedrijf. Zijn er wijzigingen of uitbreidingen (bijvoorbeeld een grotere opslag of meer aan- en afvoer), dan is er wellicht een wijzigings-, uitbreidings- of eventueel revisievergunning nodig voor het milieugedeelte van de omgevingsvergunning. Het verlenen van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een inrichting is niet mogelijk, omdat op één inrichting niet meerdere oprichtingsvergunningen mogen rusten. Wanneer het nieuwe bedrijf andersoortige activiteiten verricht dan het oude bedrijf dan is de oude vergunning niet meer toereikend en is het aan te bevelen een revisievergunning te verlenen. Dit kan ook bij een verandering naar volledig andere activiteiten dan genoemd in de oprichtingsvergunning. Het is dus niet nodig om eerst de vergunning in te trekken en daarna een nieuwe oprichtingsvergunning te verlenen. Ook kan het gebeuren dat het bedrijf door een verandering van bijlage I van het Besluit omgevingsrecht vergunningvrij wordt, waardoor de omgevingsvergunning milieu komt te vervallen. In dat geval is aanpassing van de omgevingsvergunning natuurlijk niet nodig. Wanneer twee afzonderlijke vergunningplichtige Wm-inrichtingen worden samengevoegd tot één inrichting is een revisievergunning (art. 2.6 Wabo) de eerst aangewezen mogelijkheid. Op het moment dat de revisievergunning voor de samengevoegde onderdelen onherroepelijk wordt, vervallen de onderliggende vergunningen en resteert er één revisievergunning. Als een inrichting wordt gesplitst in twee inrichtingen dan dient de vergunning ook gesplitst te worden. De splitsing van de vergunning kan bewerkstelligd worden door voor de afgesplitste inrichting een revisievergunning te vragen. Voor het oorspronkelijke gedeelte van de inrichting blijft dan de oorspronkelijke vergunning, minus hetgeen dat is afgesplitst en vervangen door een de revisievergunning, bestaan. Dit gedeelte kan indien nodig aangepast worden aan de nieuwe situatie door wijziging van de vergunningvoorschriften. Ook ondersteuning nodig van een adviseur WABO omgevingsvergunning?