Archives for aanvragen

Wetgeving rondom het aanvragen van een omgevingsvergunning

Het bouwbesluit is een AMvB welke een nadere uitwerking is van artikel 2 van de Woningwet. Het Bouwbesluit (2012) geeft dus technische voorschriften over het bouwen en de staat van bestaande bouw. Aan de hand van stuurartikelen en tabellen kan worden bepaald waaraan een bouwwerk moet voldoen. In het Bouwbesluit wordt gesproken over gebruiksfuncties van delen van een gebouw (woonfunctie, bijeenkomstfunctie, kantoorfunctie, industriefunctie etc).

De WABO (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) maakt het mogelijk om voor de oprichting van een bedrijf alles in één keer een vergunningsprocedure te doorlopen. Oftewel  één procedure, met één indieningsvereisten, één rechtsbeschermingsprocedure en handhaving door één instantie.

De manier van indienen en afhandelen van en aanvraag van een ‘omgevingsvergunning’ wordt geregeld in hoofdstuk 3 van de WABO en het op dat hoofdstuk gebaseerde Besluit omgevingsrecht (Bor) en de regeling omgevingsrecht (Mor).

Het Bor is gebaseerd op  een aantal artikelen van de Wabo, zoals artikel 1.1 3e lid van de Wet milieu beheer en artikel 40 2e lid van de Mijnbouwwet. Het Bor kent acht hoofdstukken en drie bijlagen:

  1. Definities
  2. Vergunningsplicht
  3. Bevoegd gezag
  4. Het doen van de aanvraag
  5. De inhoud van de vergunning
  6. Advies over die inhoud en andere bestuurlijke verplichtingen
  7. Organisatie van toezicht en handhaving
  8. Slotbepalingen

Hoofdstuk 4 van de Bor gaat dus over hoe de aanvraag van een omgevingsvergunning ingediend moet worden en hoofdstuk 5 geeft bevoegd gezag regels over de inhoud van een omgevingsvergunning

De MOR (Ministeriële regeling omgevingsrecht) regelt de indieningsvereisten en de kwaliteitscriteria milieuhandhaving. In de hoofdstukken 1 tot en met 8 van de Mor is aangegeven welke gegevens en bescheiden moeten worden ingediend bij een aanvraag omgevingsvergunning

Wilt u ook een omgevingsvergunning aanvragen? Wij zijn uw adviseur.

Wanneer moet u een omgevingsvergunning aanvragen en wanneer niet

Met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft de Nederlandse overheid ruim 25 vergunningen vervangen door één omgevingsvergunning en de categorie vergunningsvrije bouwwerken uitgebreid. De aanvraag van een omgevingsvergunning hoeft daarmee maar één procedure te doorlopen.

Dat kan een reguliere procedure zijn, of een uitgebreide procedure. Voor de meer complexe projecten waar een belangenafweging en inspraakmogelijkheid nodig is, geldt er een uitgebreide procedure. Dit is het geval bij bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor milieu, zoals de opslag van grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen, een wijziging van een bestemmingsplan of de verbouwing van een rijksmonument.

Internetconsultaties over Omgevingswet

Door de overheid zijn verschillende internetconsultaties uitgezet rondom de Omgevingswet, de nieuwe wetgeving voor het omgevingsrecht. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De internetconsultaties betreffen deze vier besluiten. De consultaties vinden plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpbesluiten. Betrokkenen kunnen tot en met 16 september reageren.

De consultaties vindt u hier.    De ontwerpbesluiten vindt u hier.

Voor advies of het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u hier de ondersteuning.