Archives for omgevingswet

Omgevingsvergunning en de omgevingswet

Al sinds 2016 staat de Omgevingswet op de agenda en in 2021 zal de wet van start gaan. Ondanks de lange aanloop wordt het nu tijd voor het bedrijfsleven om voorbereidingen te treffen voor deze nieuwe wetgeving.

In de Omgevingswet ligt de nadruk op decentraliteit voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Regels op bijvoorbeeld het gebied van geur, geluid en trillingen worden vanaf 2021 in principe door de gemeenten en waterschappen geregeld. De gemeenteraad geeft een bindend advies wanneer de Omgevingswet geraadpleegd moet worden en geeft (niet bindend) aan bij welke vergunningsaanvragen participatie door derden verplicht is. Wanneer zij deze participatie verplicht achten omdat er meerdere belangen meespelen zal een aanvraag via een uitgebreide procedure plaatsvinden. Hierbij moet de conceptversie van de aanvraag gepubliceerd worden en is het mogelijk hierop te reageren. Er kan ook besloten worden de vergunningsprocedure te verlengen wanneer er meerdere reacties verwacht worden of wanneer de aanvraag ernstige gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving.

Grondbeginselen van de Omgevingswet zijn zorgplicht (eigen verantwoordelijkheid van ondernemers), preventief handelen om nadelige gevolgen te voorkomen, milieuaantasting bij de bron bestrijden en het beginsel dat de veroorzaker betaalt.

Naast het milieu betreft de Omgevingswet ook de gebouwde omgeving. Hierbij spelen verschillende besluiten een rol. Specifiek voor de overheid zijn er het omgevingsbesluit waarin de procedures en het bevoegd gezag staan en het besluit kwaliteit leefomgeving (BkI). Hierin staan de regels voor onder andere omgevingsplannen en verordeningen.

Het besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) richten zich meer op bedrijven. Beide bevatten de algemene regels waar bedrijven (en burgers) zich aan moeten houden wanneer zij activiteiten in de fysieke leefomgeving uitvoeren.

De Omgevingswet beïnvloed zowel de interne- als externe veiligheid van risicovolle activiteiten. Extra veiligheidseisen kunnen van toepassing zijn.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu biedt meer informatie aan op haar website www.omgevingswetportaal.nl

Wilt u in de komende tijd uw omgevingsvergunning aan laten passen? Het is verstandig om dat niet uit te stellen aangezien uw vergunning in de toekomst leges gaat kosten. Neem voor een adviseur aanvragen omgevingsvergunning contact met ons op.

Bronnen: Chemie Magazine & Magazine ‘Gevaarlijke Lading’

Invoering van Omgevingswet uitgesteld

In een interview met Binnenlands Bestuur kondigde minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu aan dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De Minister gaf in het interview aan dat de invoering van de wet definitief wordt uitgesteld wegens de benodigde complexe juridische aanpassingen. Ze deed daarbij geen uitspraak over de duur van het uitstel. Ook gaf ze aan dat het uitstel vooralsnog geen gevolgen heeft voor de uiteindelijke einddatum van de transitie in 2029.

Lokale overheden zeggen begrip te hebben voor het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet. Het Programma Aan de slag met de Omgevingswet gaat samen met alle betrokken partijen, onverminderd door met de implementatie. De transitie is in volle gang, met het leren werken mét en volgens de wet. En met de ontwikkeling van het nieuwe digitale loket en alles wat daarbij hoort. Overigens zijn ook de marktpartijen erg blij dat de invoering van de nieuwe Omgevingswet langer op zich laat wachten.

Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen van een Omgevingsvergunning? Als adviseur zijn wij u graag van dienst bij het aanvragen van uw nieuwe of te wijzigen Omgevingsvergunning.

Internetconsultaties over Omgevingswet

Door de overheid zijn verschillende internetconsultaties uitgezet rondom de Omgevingswet, de nieuwe wetgeving voor het omgevingsrecht. De Omgevingswet wordt verder uitgewerkt in vier besluiten: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De internetconsultaties betreffen deze vier besluiten. De consultaties vinden plaats om belangstellenden de gelegenheid te bieden een reactie te geven op de ontwerpbesluiten. Betrokkenen kunnen tot en met 16 september reageren.

De consultaties vindt u hier.    De ontwerpbesluiten vindt u hier.

Voor advies of het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u hier de ondersteuning.